edgeware-mission

Vision, mission och strategi

Vision

Let’s make TV amazing again!

Mission

The transformation of TV

Strategi

Öka försäljningen till den befintliga kundbasen

En majoritet av Edgewares försäljning under de senaste åren härstammar från bolagets befintliga kundbas. Att bibehålla och öka försäljningen till dessa kunder är således viktigt för Edgewares fortsatta framgång. Bolagets säljorganisation, som inkluderar såväl säljare med ansvar för att identifiera och bearbeta nya kunder som säljare med ansvar för att vårda befintliga kunder, möjliggör en effektiv bearbetning av kundbasen och skapar förutsättningar för Edgeware att tidigt identifiera potentiella merförsäljningsmöjligheter.

Utveckling av säljorganisationen och ökad försäljning till nya kunder

Bolaget avser att fortsätta göra betydande investeringar i att utveckla och expandera säljorganisationen för att täcka fler marknader, nå ut till fler kunder samt vara ännu bättre positionerat för att serva den existerande kundbasen. Edgeware har flera framgångsrika exempel på hur försäljningen i en viss region eller till en viss kundgrupp har tagit fart när individer dedikerats för att fokusera på en särskild geografisk marknad eller kundgrupp. Bolaget har varit självfinansierat under de senaste åren och kapitaltillskottet i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm möjliggör nu en betydande investering i säljorganisationen. Under de kommande åren avser Edgeware fördubbla sin säljorganisation med ett särskilt fokus på Europas tre största marknader, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, tre länder som man inte tidigare haft tydligt fokus på.

Dra nytta av den starka inbyggda operationella hävstången i affärsmodellen

Bolagets affärsmodell och produkt- och tjänsteerbjudande med höga bruttomarginaler skapar förutsättningar för en hög operationell hävstång på rörelseresultatet när omsättningen ökar. Tecken på detta var synliga under perioden 2013-2015 och ännu tydligare vid en jämförelse mellan niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2015 och 2016, då Edgewares nettoomsättning ökade med 21 procent och rörelseresultatet med 88 procent.

Selektiva förvärv

Edgewares marknad är en fragmenterad marknad med många mindre företag vilket leder till en hög konsolideringspotential. Bolaget anser att det finns goda möjligheter till konsolidering inom marknaden och Edgeware utvärderar kontinuerligt förvärvs- och samgåendemöjligheter.

Edgeware i korthet

Edgewares affärsmodell är att utveckla, marknadsföra och sälja streaminglösningar till kunder som behöver effektiva lösningar för att distribuera TV- och videoinnehåll till tittare över IP.

Våra marknader

Edgeware har haft global närvaro sedan dess grundande och vann sin första internationella kund år 2007, vilken fortfarande köper produkter och tjänster.

Vår historia

Edgeware grundades 2004 av Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson, samtliga med lång erfarenhet från nätverksindustrin.