Valberedning 2019

Vid årsstämman som hölls den 4 maj 2018 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2018, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om inte valberedningen föreslår någon annan.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2019.

Den 31 augusti 2018 var de tre största aktieägarna i Edgeware Amadeus Capital Partners (23,1%), Creandum (18,8 %) och Swedbank Robur fonder (8,7%). Creandum har emellertid avböjt deltagande till förmån för Nordea Fonder som från Creandum köpt 8,02% av bolagets aktier.

Valberedningen i Edgeware består av:

  • Anne Glover, utsedd av Amadeus,
  • Erik Durhan från Nordea Fonder och
  • Annika Andersson från Swedbank Robur fonder
  • samt styrelsens ordförande Michael Ruffolo.

Valberedningens ordförande kommer att vara Anne Glover.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 39,8 procent av rösterna i bolaget.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag bör förslag lämnas in senast den 1 februari 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida. Edgewares årsstämma 2019 kommer att äga rum i Stockholm den 11 april 2019. Aktieägarna i Edgeware AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till richard.berg@edgeware.tv.