Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Edgeware har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Tuija Soanjarvi (ordförande), Jonas Hasselberg och Rickard Blomqvist. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskott

Edgeware har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Erik Hallberg (ordförande), Michael Ruffolo och Arnd Benninghof. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.