Resultat per aktie

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:

Resultat per aktie före utspädning 2020 2019 2020 2019 2019
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-dec
KV3 KV3 KV1-KV3 KV1-KV3 helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK 2,370,775 -2,388,198 -16,194,881 -18,373,787 -24,503,414
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie före utspädning, kr 0.1 -0.1 -0.5 -0.6 -0.8

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:

Resultat per aktie efter utspädning 2020 2019 2020 2019 2019
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-dec
KV3 KV3 KV1-KV3 KV1-KV3 helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK 2,370,775 -2,388,198 -16,194,881 -18,373,787 -24,503,414
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Teckningsoptioner
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0.1 -0.1 -0.5 -0.6 -0.8

Ingen utspädningseffekt för perioden till följd av periodens negativa resultat.