Resultat per aktie

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:

Resultat per aktie före utspädning 2019 2018 2019 2018 KV4 2018- 2018
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep KV3 2019 Jan-dec
KV3 KV3 KV1-KV3 KV1-KV3 R12 helår
             
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -2,389,166 3,310,737 -18 375 827 -17 194 598 -7 789 476 -6,608,245
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie före utspädning, kr -0.1 0.1 -0.6 -0.6 -0.3 -0.2

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:

Resultat per aktie efter utspädning 2019 2018 2019 2018 KV4 2018- 2018
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep KV3 2019 Jan-dec
KV3 KV3 KV1-KV3 KV1-KV3 R12 helår
             
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -2,389,166 3,310,737 -18 375 827 -17 194 598 -7 789 476 -6,608,245
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Teckningsoptioner
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0.1 0.1 -0.6 -0.6 -0.3 -0.2

Ingen utspädningseffekt för perioden till följd av periodens negativa resultat.