Resultat per aktie

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:

Resultat per aktie före utspädning 2019 2018 2019 2018 2018
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -16,4 -11,2 -16,0 -20,5 -6,6
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30 043 008 30 043 008 30 043 008 30 043 008 30 043 008
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,5 -0,4 -0,5 -0,7 -0,2

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:

Resultat per aktie före utspädning 2019 2018 2019 2018 2018
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Kv2 Kv2 H1 H1 Helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -16,4 -11,2 -16,0 -20,5 -6,6
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30 043 008 30 043 008 30 043 008 30 043 008 30 043 008
Teckningsoptioner
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning 30 043 008 30 043 008 30 043 008 30 043 008 30 043 008
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,5 -0,4 -0,5 -0,7 -0,2

Ingen utspädningseffekt för perioden till följd av periodens negativa resultat.

Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 – Q2

Edgewares rapport för det andra kvartalet för 2019 publicerades den 19 juli, 2019.

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Annika Norin.