Resultat per aktie

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:

Resultat per aktie före utspädning 2020 2019 2020 2019 2019
Apr-jun Apr-jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-dec
KV2 KV2 H1 H1 helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -11,646,335 -16,360,188 -18,565,656 -15,985,589 -24,503,414
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie före utspädning, kr -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.8

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:

Resultat per aktie efter utspädning 2020 2019 2020 2019 2019
Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar Jan-dec
KV2 KV2 H1 H1 helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -11,646,335 -16,360,188 -18,565,656 -15,985,589 -24,503,414
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Teckningsoptioner
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.8

Ingen utspädningseffekt för perioden till följd av periodens negativa resultat.