Resultat per aktie

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:

Resultat per aktie före utspädning 2020 2019 2019
Jan-Mar Jan-Mar Jan-dec
KV1 KV1 helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -6,919,321 374,599 -24,503,414
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie före utspädning, kr -0.2 0 -0.8

Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:

Resultat per aktie efter utspädning 2020 2019 2019
Jan-Mar Jan-Mar Jan-dec
KV1 KV1 helår
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK -6,919,321 374,599 -24,503,414
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Teckningsoptioner
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning 30,043,008 30,043,008 30,043,008
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0.2 0 -0.8

Ingen utspädningseffekt för perioden till följd av periodens negativa resultat.