Redovisningsprinciper

Edgeware AB (publ) upprättar koncernårsredovisning i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

I koncernredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats.

Vid sammanställningen av räkenskaperna görs vissa uppskattningar och bedömningar som påverkar de redovisade beloppen för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Dessa uppskattningar och bedömningar grundar sig på tidigare erfarenheter, kunskap och aktuella omständigheter och rimliga antaganden om vad som skulle hända i framtiden. De faktiska resultaten kan skilja sig från dessa uppskattningar på grund av osäkerhetsfaktorer i de antaganden som görs.