Ränterisker

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Enligt koncernens finanspolicy ska ränterisken inte säkras.

Under ”Känslighetsanalys för marknadsrisker” nedan presenteras effekter av ändrade marknadsräntor.

Känslighetsanalys för marknadsrisker

Känslighetsanalysen för valutarisken visar koncernens känslighet vid en ökning respektive minskning om 10 % av SEK gentemot de mest väsentliga valutorna. För transaktionsexponeringen visas hur koncernens resultat efter skatt hade påverkats vid en förändring av valutakursen. Detta inkluderar även utestående monetära fordringar och skulder i utländsk valuta på balansdagen inkl. lån mellan koncernbolag där valutaeffekten påverkar koncernens resultaträkning. För omräkningsexponeringen visas hur koncernens resultat efter skatt samt eget kapital hade påverkats vid en förändring av valutakursen.

Känslighetsanalysen för ränterisk visar koncernens känslighet vid en ökning om 1 % av marknadsräntan. Räntekänsligheten baseras på den effekt på resultat efter skatt som en förändring av marknadsräntan ger, både vad gäller ränteintäkter och kostnader. Då koncernen inte redovisar några värdeförändringar i övrigt totalresultat eller eget kapital, uppkommer motsvarande effekt i eget kapital.

2018 Effekt på resultat

18-12-31 Effekt på eget kapital 2017 Effekt på resultat

17-12-31 Effekt på eget kapital

Transaktionsexponering
EUR

14,5

8,4
USD

1,2

1,3
MXN

1,3

0,5

Omräkningsexponering
USD -0,5

-0,4

Räntor
SEK
Finansiella kostnader

0

0