Mått som ej definierade av IFRS

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande information till investerarare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets presentation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras avstämningar av vissa finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.

EBITDA och Justerad EBITDA

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet EBITDA då detta visar rörelsens underliggande resultat rensat från effekten av avskrivningar vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar avser historiska investeringar. Bolaget har även valt att redovisa nyckeltalet justerad EBITDA för att visa det underliggande resultatet även rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband med förberedelseprocess för en eventuell börsnotering. I kostnaderna för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR samt nya styrelsemedlemmar.

2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019
jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar Apr-Jun Jul-Sep okt-dec Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår
EBITDA-brygga
  Rörelseresultat -5.7 -11.9 2.1 -0.7 -21.3 -3.6 0.4 -25.2
  Avskrivningar på aktiverade utgifter för utveckling -3.2 -3.0 -3.4 -3.0 -2.9 -2.9 -2.9 -11.7
  IFRS16 avskrivningar -1.7 -1.2 -1.2 -1.7 -1.3  -1.3 -1.6 -5.7
  Övriga avskrivningar -0.3 -0.7 -0.6 -0.7 -0.8  -0.5 -0.6 -2.5
EBITDA -0.5 -7.0 7.3 4.7 -16.3 1.1 5.5 -5.2
EBITDA marginal (%) -1.2% -18.2% 19.3% 8.9% -53.0% 2.6% 9.6% -2.8%

Soliditet

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då det visar på bolagets långsiktiga fortlevnadsförmåga.

2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019
jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar Apr-Jun Jul-Sep okt-dec Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår
Totala tillgångar 281.0 263.5 253.0 310.4 303.0 282.3 289.4 289.4
Eget kapital 205.5 193.8 195.4 238.2 221.8 218.0 212.6 212.6
Soliditet (%) 73.2% 73.5% 77.2% 76.7% 73.20% 77.2% 73.5% 73.5%

Avkastning på eget kapital (ROE)

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet avkastning på eget kapital (ROE) då det visar hur effektivt bolaget använder sina tillgångar för att skapa vinster i bolaget.

2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019
jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar Apr-Jun Jul-Sep okt-dec Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår
Eget kapital 205.5 193.8 195.4 238.2 221.8 218.0 212.6 212.6
Genomsnittligt justerat eget kapital 209.0 199.7 194.6 238.1 230.0 220.0 215.3 225.3
Periodens resultat -6.9 -11.6 2.4 0.4 -16.4 -2.4 -6.1 -24.5
Avkastning på eget kapital (ROE) -3.3% -5.8% 1.2% 0.2% -7.1% -1.1% -2.8% -10.9%

Avkastning på rörelsekapital (ROOC) %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på rörelsekapital (ROOC) då det visar hur mycket rörelsekapital som binds i rörelsen samt hur effektivt det bundna rörelsekapitalet används.

2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019
jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar Apr-Jun Jul-Sep okt-dec Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår
Kortfristiga fordringar 147.6 57.1 65.5 149.6 163.0 141.7 165.7 165.7
Likvida medel 77.7 153.1 136.5 98.6 72.4 74.6 66.4 66.4
Kortfristiga skulder -68.0 -64.1 -53.4 -59.6 -70.1 -54.4 -68.3 -68.3
Rörelsekapital 157.3 146.1 148.5 188.6 165.3 161.9 163.9 163.9
Genomsnittligt rörelsekapital 160.6 151.7 147.3 192.6 176.9 163.5 162.8 180.3
Rörelseresultat (EBIT) -5.7 -11.9 2.1 -0.7 -21.3 -3.6 0.4 -25.2
Avkastning på rörelsekapital (ROOC) (%) -3.5% -7.9% 1.4% -0.4% -12.0% -2.2% 0.3% -14.0%

Avkastning på sysselskatt kapital (ROCE) %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) då det visar avkastningen på det totala kapital som binds i verksamheten.

2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019
jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar Apr-Jun Jul-Sep okt-dec Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår
Rörelseresultat (EBIT) -5.7 -11.9 2.1 -0.7 -21.3 -3.6 0.4 -25.2
Finansiella intäkter 0.8 1.4 0.7 0.9 0.5 1.0 1.0 3.5
Rörelseresultat plus finansiella intäkter -4.9 -10.5 2.8 0.2 -20.8 -2.6 1.4 -21.8
Totala tillgångar 281.0 263.5 253.0 310.4 303.0 282.3 289.4 289.4
Genomsnittligt totala tillgångar 285.0 272.1 258.3 315.3 306.5 292.7 285.8 304.6
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (%) -1.7% -3.9% 1.1% 0.1% -6.8% -0.9% 0.5% -7.1%

Rörelsens kostnader samt rörelsekostnader i relation till nettoomsättning %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Rörelsens kostnader då det visar de kostnader som inte är direkt hänförbara till Bolagets varor eller tjänster. Bolaget har valt att redovisa Rörelsekostnader i relation till nettoomsättning för att visa hur stor andel av kostnaderna som inte är direkt hänförbara till varor eller tjänster.

2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2019
jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar Apr-Jun Jul-Sep okt-dec Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår
Försäljningskostnader -10.8 -9.9 -7.2 -11.8 -13.6 -10.4 -12.9 -48.8
Administrationskostnader -8.2 -7.0 -5.9 -11.3 -8.1 -7.2 -8.2 -34.9
Forsknings- och utvecklingskostnader -16.9 -16.4 -11.1 -16.0 -15.3 -13.1 -16.4 -61.6
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader 1.6 -4.8 0.2 0.6 -2.3 -1.6 -1.6 -5.0
Rörelsens kostnader -34.3 -38.1 -24.0 -39.5 -39.3 -32.3 -39.1 -150.3
Nettoomsättning 41.4 38.6 37.9 53.0 30.8 43.1 57.4 184.4
Rörelsekostnader/nettoomsättning % -82.8% -98.8% -63.4% -74.5% -128.2% -75.2% -68.0% -81.5%