Mått som ej definierade av IFRS

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande information till investerarare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets presentation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras avstämningar av vissa finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.

EBITDA och Justerad EBITDA

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet EBITDA då detta visar rörelsens underliggande resultat rensat från effekten av avskrivningar vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar avser historiska investeringar. Bolaget har även valt att redovisa nyckeltalet justerad EBITDA för att visa det underliggande resultatet även rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband med förberedelseprocess för en eventuell börsnotering. I kostnaderna för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR samt nya styrelsemedlemmar.

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 Kv 4 2018- 2018
  jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Kv 3 2019 Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 R12 Helår
EBITDA-brygga                  
  Rörelseresultat -0.7 -21.3 -3.6 -11.5 -15.2 3.0 14.6 -11.0 -9.1
  Avskrivningar på aktiverade utgifter för utveckling -3.0 -2.9 -2.9 -2.7 -2.8 -3.0 -2.9 -11.7 -11.1
  Övriga avskrivningar -2.4 -2.2 -1.9 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -4.3 -2.7
EBITDA 4.7 -16.3 1.1 -8.1 -11.7 -6.7 18.1 -2.6 4.7
EBITDA marginal (%) 8.9% -53.0% 2.6% -16.7% -23.4% 12.3% 22.9% 3.7% 2.0%
                   
Jämförelsestörande poster                  
Kostnader förberedelser inför börsnotering
                   
Justerad EBITDA 4.7 -16.3 1.1 -8.1 -11.7 -6.7 18.1 -2.6 4.7
Justerad EBITDA marginal (%) 8.9% -53.0% 2.6% -16.7% -23.4% 12.3% 22.9% -3.7% 2.0%

Rörelseresultat (EBIT) och Justerad EBIT

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet justerad EBIT då det visar det underliggande resultatet rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband med förberedelseprocess för en eventuell börsnotering, vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid. I kostnaderna för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR och nya styrelsemedlemmar.

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 Kv 4 2018- 2018
  jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Kv 3 2019 Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 R12 Helår
EBIT-brygga                  
Rörelseresultat -0.7 -21.3 -3.6 -11.5 -15.2 3.0 14.6 -17.9 -9.1
                   
Jämförelsestörande poster                  
Kostnader i relation till förberedelser för börsnotering
                 
Justerad EBIT 4.7 -16.3 1.1 -8.1 -11.7 -6.7 18.1 -2.6 4.7
Justerad EBIT marginal (%) 8.9% -53.0% 2.6% -16.7% -23.4% 12.3% 22.9% -3.7% 2.0%

Soliditet

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då det visar på bolagets långsiktiga fortlevnadsförmåga.

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 Kv 4 2018- 2018
  jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Kv 3 2019 Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 R12 Helår
Totala tillgångar 310.4 303 282.3 290.4 286.3 291.9 319.9 303.9 319.9
Eget kapital 238.2 221.8 218.0 234.6 224.3 228.0 238.1 229.1 238.1
Soliditet (%) 76.7% 73.20% 77.2% 80.8% 78.4% 78.1% 74.4% 75.4% 74.4%

Avkastning på eget kapital (ROE)

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet avkastning på eget kapital (ROE) då det visar hur effektivt bolaget använder sina tillgångar för att skapa vinster i bolaget.

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 Kv 4 2018- 2018
  jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Kv 3 2019 Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 R12 Helår
Eget kapital 238.2 221.8 218 234.6 224.3 291.9 238.1 229.1 238.1
Genomsnittligt justerat eget kapital 238.1 230 220 239.7 229.4 226.2 233 230.3 241.4
Periodens resultat 0.4 -16.4 -2.4 -9.2 -11.2 3.3 10.6 -7.9 -6.6
Avkastning på eget kapital (ROE) 0.2% -7.1% -1.1% -3.9% -4.9% 1.5% 4.6% -3.4% -2.7%

Avkastning på rörelsekapital (ROOC) %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på rörelsekapital (ROOC) då det visar hur mycket rörelsekapital som binds i rörelsen samt hur effektivt det bundna rörelsekapitalet används.

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 Kv 4 2018- 2018
  jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Kv 3 2019 Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Q4 R12 Helår
Kortfristiga fordringar 149.8 163.0 141.7 146.5 169.8 166.4 185.1 155.8 185.1
Likvida medel 98.6 72.4 74.6 99.9 69.3 76.6 93.1 84.7 93.1
Kortfristiga skulder -59.6 -73.1 -54.4 -55.5 -61.6 -63.9 -81.5 -68.6 -81.5
Rörelsekapital 182.7 162.3 161.9 191.1 177.5 179.1 196.7 171.9 229.9
Genomsnittligt rörelsekapital 240.4 238.2 220.0 197.5 184.2 178.4 188 221.7 237.2
Rörelseresultat (EBIT) 0.7 -21.3 -3.6 -11.5 -15.2 3.0 14.6 -2.8 -9.1
Avkastning på rörelsekapital (ROOC) (%) 0.0% -8.9% -1.6% -5.2% -7.7% 1.9% 8.0% -1.3% -3.8%

Avkastning på sysselskatt kapital (ROCE) %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) då det visar avkastningen på det totala kapital som binds i verksamheten.

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 Kv 4 2018- 2018
  jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Kv 3 2019 Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Q4 R12 Helår
Rörelseresultat (EBIT) -0.7 -21.3 -3.6 -11.5 -15.2 3.0 14.6 -11.0 -9.1
Finansiella intäkter 0.9 0.5 1.0 1.2 1.1 0.5 0.4 1.8 3.2
Rörelseresultat plus finansiella intäkter 0.2 -20.8 -2.6 -10.3 -14.1 3.5 15 -9.1 -6.0
Totala tillgångar 310.4 303 282.3 290.4 286.3 291.9 319.9 303.9 319.9
Genomsnittligt totala tillgångar 315.3 306.5 292.7 239.7 229.5 289.1 305.9 303.9 315.8
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (%) 0.0% -6.8% -0.1% -4.3% -6.2% 1.5% 6.4% -3.0% -1.9%

Rörelsens kostnader samt rörelsekostnader i relation till nettoomsättning %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Rörelsens kostnader då det visar de kostnader som inte är direkt hänförbara till Bolagets varor eller tjänster. Bolaget har valt att redovisa Rörelsekostnader i relation till nettoomsättning för att visa hur stor andel av kostnaderna som inte är direkt hänförbara till varor eller tjänster.

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 Kv 4 2018- 2018
  jan-mar Apr-Jun Jul-Sep jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Kv 3 2019 Jan-Dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Q4 R12 Helår
Försäljningskostnader -11.8 -13.6 -10.4 -18.9 -16.5 -16.8 -16.6 -52.4 -64.5
Administrationskostnader -11.3 -8.1 -7.2 -11.4 -11.5 -9.5 -11.7 -38.3 -44.2
Forsknings- och utvecklingskostnader -16 -15.3 -13.1 -15.5 -16.0 -9.3 -12.5 -56.9 -56.1
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader 0.6 -2.3 -1.6 2.0 -3.5 -0.4 -1.2 -4.5 0.3
Rörelsens kostnader -38.5 -39.3 -32.3 -43.8 -47.5 -36.1 -42.1 -152.2 -164.5
Nettoomsättning 53.0 30.8 43.1 48.4 50.0 54.5 79 205.9 236.8
Rörelsekostnader/nettoomsättning % -74.5% -128.2% -75.2% -90.4% -94.9% -66.3% -53.2% -74.0% -69.5%