Mått som ej definierade av IFRS

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande information till investerarare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets presentation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras avstämningar av vissa finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.

EBITDA och Justerad EBITDA

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet EBITDA då detta visar rörelsens underliggande resultat rensat från effekten av avskrivningar vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid då avskrivningar avser historiska investeringar. Bolaget har även valt att redovisa nyckeltalet justerad EBITDA för att visa det underliggande resultatet även rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband med förberedelseprocess för en eventuell börsnotering. I kostnaderna för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR samt nya styrelsemedlemmar.

2019 2019 2018 2018 2018 2018
jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun jul-sep jan-dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
EBITDA-brygga
  Rörelseresultat -0,7 -21,3 -11,5 -15,2 3,0 14,6
  Avskrivningar på aktiverade utgifter för utveckling -3,0 -2,9 -2,7 -2,8 -2,7 -2,9
  Övriga avskrivningar -2,4 -2,2 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6
EBITDA 4,7 -16,3 -8,1 -11,7 6,4 18,1
EBITDA marginal (%) 8,9% -53,0% -16,7% -23,4% 11,7% 22,9%
Jämförelsestörande poster
Kostnader förberedelser inför börsnotering
Justerad EBITDA 4,7 -16,3 -8,1 -11,7 6,4 18,1
Justerad EBITDA marginal (%) 8,9% -53,0% -16,7% -23,4% 11,7% 22,9%

Rörelseresultat (EBIT) och Justerad EBIT

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet justerad EBIT då det visar det underliggande resultatet rensat från ej återkommande poster som uppstått i samband med förberedelseprocess för en eventuell börsnotering, vilket ger ett mer jämförbart resultatmått över tid. I kostnaderna för förberedelse för börsnotering ingår kostnader för övergång till IFRS-rapportering, internriskprojekt, IR-kostnader, extra granskningskostnader från revisorer, börsrevisorns granskningskostnader, advokatkostnader relaterade till att göra bolaget börsfähigt, Nasdaqkostnader, rekryteringskostnader för IR och nya styrelsemedlemmar.

2019 2019 2018 2018 2018 2018
jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun jul-sep jan-dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
EBIT-brygga
Rörelseresultat -0,7 -21,3 -11,5 -15,2 3,0 14,6
Jämförelsestörande poster
Kostnader i relation till förberedelser för börsnotering
Justerad EBIT -0,7 -21,3 -11,5 -11,7 6,4 18,1
Justerad EBIT marginal (%) -0,1% -69,1% -23,7% -23,4% 11,7% 22,9%

Soliditet

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Soliditet då det visar på bolagets långsiktiga fortlevnadsförmåga.

2019 2019 2018 2018 2018 2018
jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun jul-sep jan-dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Totala tillgångar 310,4 303 290,4 286,3 291,9 319,9
Eget kapital 238,2 221,8 234,6 224,3 228,0 238,1
Soliditet (%) 76,7% 73,2% 80,8% 78,4% 78,1% 74,4%

Avkastning på eget kapital (ROE)

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet avkastning på eget kapital (ROE) då det visar hur effektivt bolaget använder sina tillgångar för att skapa vinster i bolaget.

2019 2019 2018 2018 2018 2018
jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun jul-sep jan-dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Eget kapital 238,2 221,8 234,6 224,3 228 238,1
Genomsnittligt justerat eget kapital 238,1 230 239,7 229,4 226,2 233
Periodens resultat 0,4 -16,4 -9,2 -11,2 3,3 10,6
Avkastning på eget kapital (ROE) 0,2% -7,1% -3,9% -4,9% 1,5% 4,6%

Avkastning på rörelsekapital (ROOC) %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på rörelsekapital (ROOC) då det visar hur mycket rörelsekapital som binds i rörelsen samt hur effektivt det bundna rörelsekapitalet används.

2019 2019 2018 2018 2018 2018
jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun jul-sep jan-dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Kortfristiga fordringar 149,8 163 146,5 169,8 166,4 185,1
Likvida medel 98,6 72,4 99,9 69,3 76,6 93,1
Kortfristiga skulder -59,6 -73,1 -55,5 -61,6 -63,9 -81,5
Rörelsekapital 182,7 162,3 191,1 177,5 179,1 196,7
Genomsnittligt rörelsekapital 240,4 238,2 197,5 184,2 178,4 188
Rörelseresultat (EBIT) -0,7 -21,3 -11,5 -15,2 3,0 14,6
Avkastning på rörelsekapital (ROOC) (%) 0,0% -8,90% -5,2% -7,7% 1,9% 8,0%

Avkastning på sysselskatt kapital (ROCE) %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) då det visar avkastningen på det totala kapital som binds i verksamheten.

2019 2019 2018 2018 2018 2018
jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun jul-sep jan-dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Rörelseresultat (EBIT) -0,7 -21,3 -11,5 -15,2 3,0 14,6
Finansiella intäkter 0,4 0 1,2 1,1 0,5 0,4
Rörelseresultat plus finansiella intäkter -0,1 -21,3 -10,3 -14,1 3,5 15
Totala tillgångar 310,4 303 290,4 286,3 291,9 319,9
Genomsnittligt totala tillgångar 315,3 306,5 239,7 229,5 289,1 305,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) (%) 0,0% -7,0% -4,3% -6,2% 1,5% 6,4%

Rörelsens kostnader samt rörelsekostnader i relation till nettoomsättning %

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet Rörelsenskostnader då det visar de kostnader som inte är direkt hänförbara till Bolagets varor eller tjänster. Bolaget har valt att redovisa Rörelsekostnader i relation till nettoomsättning för att visa hur stor andel av kostnaderna som inte är direkt hänförbara till varor eller tjänster.

2019 2019 2018 2018 2018 2018
jan-mar apr-jun jan-mar apr-jun jul-sep jan-dec
(Belopp i MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Försäljningskostnader -11,8 -13,6 -18,9 -16,5 -16,8 -16,6
Administrationskostnader -11,3 -8,1 -11,4 -11,5 -9,5 -11,7
Forsknings- och utvecklingskostnader -16 -15,3 -15,5 -16,0 -9,3 -12,5
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader 0,6 -2,3 2,0 -3,5 -0,4 -1,2
Rörelsens kostnader -38,5 -39,3 -43,8 -47,5 -36,1 -42,1
Nettoomsättning 53,0 30,8 48,4 50,0 54,5 79
Rörelsekostnader/nettoomsättning % -74,5% -1,3 -90,4% -94,9% -66,3% -53,2%

 

Delårsrapport för perioden januari – juni 2019 – Q2

Edgewares rapport för det andra kvartalet för 2019 publicerades den 19 juli, 2019.

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten tillsammans med CFO Annika Norin.