Marknadsrisker

Valutarisker

Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser. Exponeringen för valutarisk härrör huvudsakligen från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering samt från omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar och balansräkningar till koncernens presentationsvaluta som är svenska kronor, så kallad omräkningsexponering.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas negativt av fluktuationer för ändrade valutakurser för de kassaflöden som sker i utländsk valuta. Koncernens utflöden består huvudsakligen av SEK, EUR samt USD samtidigt som koncernens inflöden huvudsakligen består av EUR, USD samt MXN. Koncernen är därmed i stor omfattning påverkad av förändringar i dessa valutakurser vad gäller den operativa transaktionsexponeringen. Vad gäller den finansiella transaktionsexponeringen är den till stor del begränsad till koncerninterna exponeringen.

Företagets policy ger en möjlighet att löpande säkra prognostiserade kassaflöden. Enligt företagets finanspolicy kan transaktionsexponeringen reduceras genom att använda derivatinstrument.

Valutasäkring infördes per 1 april 2017. Merparten av Edgewares kunder faktureras i USD, EUR eller MXN. I USD har Edgeware historiskt haft balans mellan in- och utflöde och därmed en naturlig hedge. Nettoflödet i USD kommer att löpande analyseras för att bedöma om eventuellt behov av säkring uppstår. För EUR och MXN är exponeringen stor mellan EUR/SEK och MXN/SEK och därmed en valutaexponering som måste hanteras via säkring. Säkring sker via hedging med terminer och swappar. Ordrar med ett värde överstigande motsvarande 2 000 000 SEK samt en förväntad inbetalningstid överstigande 60 dgr från erhållen order, vilket förväntas motsvara cirka 80–90% av bolagets nettoexponering.

På balansdagen var 0% av kassaflödena i EUR, USD samt MXN säkrade.

Av nedantabell framgår nominella nettobelopp av de väsentliga flödena som utgör transaktionsexponering. Exponeringen anges baserat på koncernens betalningsflöden i de mest betydande valutorna och presenteras i miljoner svenska kronor.

Valuta

2018-12-31

2017-12-31

EUR

127,2

129,3

USD

10,8

19,9

MXN

11,1

7,7

Det bokförda värdet netto på koncernens monetära tillgångar och skulder som är föremål för omräkning till SEK uppgår på balansdagen till nedan belopp som presenteras i svenska kronor:

Valuta

2018-12-31

2017-12-31

EUR

75,2

59,2

USD

10,1

17,8

MXN

11,5

0,1

Omräkningsexponering

Omräkningsexponering innebär en risk att värdet på koncernens nettoinvesteringar i utländsk valuta påverkas negativt av förändringar i valutakurser. Koncernen konsoliderar nettotillgångarna i SEK på balansdagen. Denna risk benämns omräkningsexponering och valutasäkras ej enligt koncernens finanspolicy.

Omräkningsexponeringen för nettoinvesteringar i utländsk valuta anges i lokal valuta.

Koncernens nettoinvesteringar avser investeringar i utländska dotterbolaget, Edgeware Inc, USA. Nettoinvesteringarna motsvarar värdet i bolagets egna kapital och uppgår till netto –3,8 MUSD (–4,2) per 2018-12-31.

Under ”Känslighetsanalys för marknadsrisker” nedan presenteras effekter av ändrade valutakurser gentemot svenska kronor för de mest väsentliga utländska valutorna.