Likviditets- och finansieringsrisk

Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta dess åtagande relaterade till koncernens finansiella skulder. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad.

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till koncernens och moderföretagets finansiella skulder exkl. derivat presenteras i tabellerna nedan. Beloppen i dessa tabeller är inte diskonterade värden och de innehåller i förekommande fall även räntebetalningar vilket innebär att dessa belopp inte är möjliga att stämma av mot de belopp som redovisas i balansräkningarna. Räntebetalningar är fastställda utifrån de förutsättningar som gäller på balansdagen. Belopp i utländsk valuta är omräknade till svenska kronor till balansdagens valutakurser. Koncernens låneavtal innehåller inte några särskilda villkor som kan medföra att betalningstidpunkten blir väsentligen tidigare än vad som framgår av tabellerna.

Av nedan information framgår att förväntat utflöde uppgår till cirka 23,1 MSEK (19,6) under de närmaste 12 månaderna. För att möta detta utflöde används koncernens likviditetsreserv som definieras som likvida medel vilka vid årsskiftet uppgick till 93,1 MSEK (97,7). Därutöver finns kortsiktiga placeringar om 74,9 MSEK (75,1). Möjlighet finns även att belåna kundfordringar om ytterligare medel skulle behövas på kort sikt.

2018-12-31 Inom 3 månader 3-12 månader 1-5 år Mer än 5 år Total
Leverantörsskulder

19,4

0 0

19,4

Övriga kortfristiga skulder

3,2

1,1 0 0

4,3

Total

22,6

1,1 0 0

23,7

2017-12-31

Inom 3 månader

3-12 månader 1-5 år Mer än 5 år

Total

Leverantörsskulder

18,9

0 0

18,9

Övriga kortfristiga skulder

0

0,5 0 0

0,5

Total

18,9

0,5 0 0

19,4

Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till kundfordringar. För att begränsa koncernens kreditrisk har bolaget utarbetat en kreditpolicy som bland annat stipulerar att en kreditbedömning görs av varje ny kund. Befintliga kunders finansiella situation följs också löpande upp för att på ett tidigt stadium identifiera varningssignaler. Kreditrisk uppkommer också när bolagets överskottslikviditet placeras i olika typer av finansiella instrument. Överskottslikviditet får enligt finanspolicyn placeras på räntebärande bankkonton eller i räntebärande värdepapper. Enligt finanspolicyn ska kreditrisken vid placering av överskottslikviditet reduceras genom att enbart placera hos motparter med mycket god rating. Vidare anger finanspolicyn att placeringar normalt ska spridas över flera motparter eller emittenter. Kreditrisk avseende banktillgodohavanden är begränsad då motparterna utgörs av banker med hög kreditvärdighet. Styrelsebeslut krävs för att alternativa placeringar utöver det som godkänts i finanspolicyn.

Kundfordringarna är spridda på ett stort antal kunder och ingen kund står för en väsentlig del av de totala kundfordringarna. Kundfordringarna är inte heller koncentrerade till ett specifikt geografiskt område. Koncernen bedömer därmed att koncentrationsriskerna är begränsade.

Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av redovisade värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan.

2018-12-31

2017-12-31

Kundfordringar

83,3

72,8

Övriga korfristiga fordringar

0,2

1,8

Kortfristiga placeringar

74,9

75,1

Upplupna intäkter

5,5

4,7

Likvida medel

93,1

97,7

Maximal exponering för kreditrisk

257,0

252,1