Intern kontroll

Styrelsen och styrelsens revisionsutskott ansvarar för intern kontroll. På koncernnivå ansvarar vidare verkställande direktören för varje juridisk person tillsammans med Koncernens finansavdelning och finansdirektören för att den nödvändiga kontrollen genomförs tillsammans med fullgod övervakning.

Den interna kontrollen omfattar kontroll av Bolagets och Koncernens organisation, förfarande och stödåtgärder. Målsättningen är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Bolagets och Koncernens finansiella rapporter upprättas enligt lag och tillämplig redovisningssed, att Bolagets tillgångar skyddas, samt att andra krav efterlevs. Systemet för internkontroll är även avsett att övervaka att Bolagets och Koncernens policyer, principer och instruktioner efterlevs. Den interna kontrollen omfattar även analys av risker och uppföljning av införlivande informations- och affärssystem.