Finansiella mål

Inför noteringen på Nasdaq Stockholm har Edgewares styrelse antagit finansiella mål, vilka presenteras nedan, som är kopplade till Edgewares strategiska initiativ. Alla uttalanden i detta avsnitt är framåtblickande.

Försäljningstillväxt

Edgewares mål är att uppnå en långsiktig organisk årlig omsättningstillväxt överstigande 10%.

Lönsamhet

Edgewares mål är en långsiktig rörelsemarginal (EBIT marginal) överstigande 15 procent.

Kapitalstruktur

Edgewares kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att nettoskuldsättningen maximalt skall uppgå till 2 gånger EBITDA för den senaste tolvmånadersperioden.

Utdelningspolicy

Edgewares kassaflöde skall under de kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv varför någon utdelning inte förväntas betalas ut.

De finansiella målen representerar framåtriktad information. Framåtriktad information ska inte betraktas som garantier för framtida resultat eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från det som uttrycks i den framåtriktade informationen.