Finansiella mål

Edgeware har följande långsiktiga finansiella mål antagna på styrelsemöte 23 januari 2020:

Försäljningstillväxt

Edgewares mål är att öka återkommande intäkter med 15 procent årligen.

Lönsamhet

Edgewares långsiktiga mål (mer än tre år) är en rörelsemarginal (EBIT-marginal) överstigande 10 procent. Edgewares kortsiktiga mål (närmaste två åren, 2020-2021) är att årligen förbättra rörelseresultatet.

Kapitalstruktur

Edgewares kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att nettoskuldsättningen maximalt ska uppgå till 2 gånger EBITDA för den senaste tolvmånadersperioden.

Utdelningspolicy

Edgewares kassaflöde ska under kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv varför någon utdelning inte betalas.

De finansiella målen representerar framåtriktad information. Framåtriktad information ska inte betraktas som garantier för framtida resultat eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från det som uttrycks i den framåtriktade informationen.