Finansiell riskhantering

Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker.

De ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de finansiella riskerna fastställs av styrelsen i en finanspolicy, antagen 2016, som revideras årligen. Styrelsen har i finanspolicyn delegerat ansvaret för den dagliga riskhanteringen till företagets CFO. Styrelsen har möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från den fastställda finanspolicyn.