(Belopp i MSEK om inget annat anges)
  2018
jan-mar
Kv 1
2018
apr-jun
Kv 2
2018
jul-sep
Kv 3
2018
okt-dec
Kv 4
2018
jan-dec
helår
2017
jan-mar
Kv 1
2017
apr-jun
Kv 2
Nettoomsättning per region      
   EMEA 30,3 35,6 24,0 71,5 161,5 37,4 24,0
   AMERICAS 12,4 4,8 27,4 3,8 48,4 19,4 6,2
   APAC 5,7 9,6 3,1 3,7 22,0 11,9 10,0
Nettoomsättning 48,4 50,0 54,5 79,0 231,9 68,7 40,2
       
Nettoomsättning per försäljningskategori      
   Produkter 35,0 36,7 41,7 62,6 175,9 54,6 27,4
  Tjänster 13,4 13,3 12,8 16,4 55,9 14,1 12,8
  Varav: Support 11,7 11,6 11,8 13,3 48,4 10,1 11,5
  Varav: Professional services 1,7 1,7 1,0 3,1 7,5 4,0 1,3
Nettoomsättning 48,4 50,0 54,5 79,0 231,9 68,7 40,2
     
Bruttoresultat 32,3 32,3 39,0 56,6 160,2 52,4 28,4
Bruttomarginal% 66,7% 64,5% 71,7% 0,7 69,1% 76,2% 70,5%
Rörelsekostnader -43,8 -47,5 -36,1 -421,0 -169,4 -39,4 -41,3
Rörelsekostnader/Nettoomsättning% -90,4% -94,9% -66,3% -532,0% -73,0% -57,3% -102,6%
Rörelseresultat (EBIT) **) -11,5 -15,2 3,0 14,6 -9,1 13,0 -12,9
Rörelsemarginal% (EBIT) **) -23,7% -30,4% 5,5% 18,4% -3,9% 18,9% -32,1%
EBITDA **) -8,1 -11,7 6,4 18,1 4,7 15,7 -9,9
EBITDA marginal (%) **) -16,7% -23,4% 11,7% 22,9% 2,0% 22,8% -24,6%
Justerad EBIT **) -11,5 -15,2 3,0 10,6 -6,6 13,0 -12,9
Justerad EBIT marginal (%) **) -23,7% -30,4% 5,5% 13,4% -2,8% 18,9% -32,1%
Justerad EBITDA **) -8,1 -11,7 6,7 18,1 4,7 15,7 -9,9
Periodens resultat efter skatt -9,3 -11,2 3,3 10,6 -6,6 10,3 -10,2
Nettomarginal, periodens resultat efter skatt% -19,1% -22,5% 6,0% 13,4% -2,8% 15,0% -25,2%
     
Totala tillgångar 290,4 286,3 291,9 319,9 319,9 311,9 296,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 234,6 224,3 228,0 238,1 238,1 244,4 236,0
Soliditet% **) 80,8% 78,4% 78,1% 74,4% 74,4% 78,4% 79,5%
Avkastning på eget kapital (ROE) **) -3,9% -4,9% 1,5% 4,6% -2,7% 4,3% -4,2%
Eget kapital per aktie, före utspädning 7,8 7,5 7,6 7,9 7,9 8,1 7,9
Eget kapital per aktie, efter utspädning 7.8 7.5 7.6 7.9 7.9 8.1 7.9
Resultat per aktie, före utspädning (Not 6) -0.3 -0.4 0.1 0.4 -0.2 0.3 -0.3
Resultat per aktie, efter utspädning (Not 6) -0,3 -0,4 0,1 0,4 -0,2 0,3 -0,3
Avkastning på rörelsekapital (ROOC) **) -5,2% -7,7% 1,9% 8,0% -0,0 8,0% -6,2%
Avkastning sysselsatt kapital (ROCE) **) -4,3% -6,2% 1,5% 6,4% -0,0 6,4% -5,3%
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6.7 -28.6 13 20.7 11.6 4.7 -9.1
Periodens kassaflöde 2.1 -30.7 7 16.6 -4.9 0.1 -89