(Belopp i MSEK om inget annat anges)
  2019
Jan-Mar
Q1
2018
jan-mar
Kv 1
2018
apr-jun
Kv 2
2018
jul-sep
Kv 3
2018
okt-dec
Kv 4
2017
jan-mar
Kv 1
2017
apr-jun
Kv 2
Nettoomsättning per region      
   EMEA 21,6 30,3 35,6 24,0 71,5 37,4 24,0
   AMERICAS 8,8 12,4 4,8 27,4 3,8 19,4 6,2
   APAC 22,6 5,7 9,6 3,1 3,7 11,9 10,0
Nettoomsättning 53,0 48,4 50,0 54,5 79,0 68,7 40,2
       
Nettoomsättning per försäljningskategori      
   Produkter 36,6 35,0 36,7 41,7 62,6 54,6 27,4
  Tjänster 16,4 13,4 13,3 12,8 16,4 14,1 12,8
  Varav: Support 12,1 11,7 11,6 11,8 13,3 10,1 11,5
  Varav: Professional services 4,3 1,7 1,7 1,0 3,1 4,0 1,3
Nettoomsättning 53,0 48,4 50,0 54,5 79,0 68,7 40,2
     
Bruttoresultat 38,7 32,3 32,3 39,0 56,6 52,4 28,4
Bruttomarginal% 73,0% 66,7% 64,5% 71,7% 0,7 76,2% 70,5%
Rörelsekostnader -395,0 -43,8 -47,5 -36,1 -421,0 -39,4 -41,3
Rörelsekostnader/Nettoomsättning% -745,0% -90,4% -94,9% -66,3% -532,0% -57,3% -102,6%
Rörelseresultat (EBIT) **) 0,7 -11,5 -15,2 3,0 14,6 13,0 -12,9
Rörelsemarginal% (EBIT) **) -1,4% -23,7% -30,4% 5,5% 18,4% 18,9% -32,1%
EBITDA **) 4,7 -8,1 -11,7 6,4 18,1 15,7 -9,9
EBITDA marginal (%) **) 8,9% -16,7% -23,4% 11,7% 22,9% 22,8% -24,6%
Justerad EBIT **) 0,7 -11,5 -15,2 3,0 10,6 13,0 -12,9
Justerad EBIT marginal (%) **) -0,1% -23,7% -30,4% 5,5% 13,4% 18,9% -32,1%
Justerad EBITDA **) 3,1 -8,1 -11,7 6,7 18,1 15,7 -9,9
Periodens resultat efter skatt 0,4 -9,3 -11,2 3,3 10,6 10,3 -10,2
Nettomarginal, periodens resultat efter skatt% 0,1% -19,1% -22,5% 6,0% 13,4% 15,0% -25,2%
       
Totala tillgångar 310,4 290,4 286,3 291,9 319,9 311,9 296,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 238,2 234,6 224,3 228,0 238,1 244,4 236,0
Soliditet% **) 76,7% 80,8% 78,4% 78,1% 74,4% 78,4% 79,5%
Avkastning på eget kapital (ROE) **) 0,0% -3,9% -4,9% 1,5% 4,6% 4,3% -4,2%
Eget kapital per aktie, före utspädning 7,9 7,8 7,5 7,6 7,9 8,1 7,9
Eget kapital per aktie, efter utspädning 7.9 7.8 7.5 7.6 7.9 8.1 7.9
Resultat per aktie, före utspädning (Not 6) 0 -0.3 -0.4 0.1 0.4 0.3 -0.3
Resultat per aktie, efter utspädning (Not 6) 0,0 -0,3 -0,4 0,1 0,4 0,3 -0,3
 
Avkastning på rörelsekapital (ROOC) **) 0,0% -5,2% -7,7% 1,9% 8,0% 8,0% -6,2%
Avkastning sysselsatt kapital (ROCE) **) 0,0% -4,3% -6,2% 1,5% 6,4% 6,4% -5,3%
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18.2 6.7 -28.6 13 20.7 4.7 -9.1
Periodens kassaflöde 5.6 2.1 -30.7 7 16.6 0.1 -89