(Belopp i MSEK om inget annat anges)
  2020
jan-mar
Kv 1
2020
apr-jun
Kv 2
2020
jul-sep
Kv 3
2019
jan-mar
Kv 1
2019
apr-jun
Kv 2
2019
jul-sep
Kv 3
2019
okt-dec
Kv 4
2019
Jan-Dec
HELÅR
Nettoomsättning per region        
   EMEA 28,3 19,7 29,3 21,6 14,2 29,4 46,7 111,9
   AMERICAS 9,9 14,3 4,9 8,8 8,2 7,2 6,5 44,4
   APAC 3,2 4,6 3,7 22,6 8,5 6,5 4,2 28,0
Nettoomsättning 41,4 38,6 37,9 53,0 30,8 43,1 57,4 184,4
 
Nettoomsättning per försäljningskategori
   Produkter 24,6 19,9 19,9 36,6 13,5 24,0 40,3 114,5
  Tjänster 16,8 18,7 18,0 16,4 17,3 19,0 17,1 69,8
  Varav: Support 14,4 15,9 15,6 12,1 14,4 14,7 14,9 56,1
  Varav: Professional services 2,4 2,8 2,4 4,3 2,9 4,3 2,2 13,7
Nettoomsättning 41,4 38,6 37,9 53,0 30,8 43,0 57,4 184,4
 
Bruttoresultat 28,6 26,2 26,1 38,7 18,0 28,8 39,5 125,1
Bruttomarginal% 69,0% 67,8% 69,0% 73,0% 58,5% 66,9% 68,8% 67,8%
Rörelsekostnader -34,3 -38,2 -24,0 -395,0 -39,3 -32,4 -39,1 -150,3
Rörelsekostnader/Nettoomsättning% -82,8% -98,8% -63,4% -745,0% -128,2% -75,2% -68,0% -81,5%
Rörelseresultat (EBIT) **) -5,7 -11,9 2,1 -0,7 -21,3 -3,6 0,4 -25,2
Rörelsemarginal% (EBIT) **) -13,8% -30,9% 5,6% -1,4% -69,1% -8,4% 0,7% -13,7%
EBITDA **) -0,5 -7,0 7,3 4,7 -16,3 1,1 5,5 -5,2
EBITDA marginal (%) **) -1,2% -18,2% 19,3% 8,7% -53,0% 2,6% 9,6% -2,8%
Periodens resultat efter skatt -6,9 -11,6 2,4 0,4 -16,4 -2,4 -6,1 -24,5
Nettomarginal, periodens resultat efter skatt% -16,7% -30,1% 6,3% 0,7% -53,1% -5,5% -10,7% -13,3%
 
Totala tillgångar 281,0 263,5 253,0 310,4 303,0 282,3 289,4 289,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 205,5 193,8 195,4 238,2 221,8 218,0 212,6 212,6
Soliditet% **) 73,2% 73,5% 77,2% 76,7% 73,2% 77,2% 73,5% 73,5%
Avkastning på eget kapital (ROE) **) -3,3% -5,8% 1,2% 0,2% -7,1% -1,1% -2,8% -10,9%
Avkastning på rörelsekapital (ROOC) **) -3,5% -7,9% 1,4% -0,4% -12,0% -2,2% 0,3% -14,0%
Avkastning sysselsatt kapital (ROCE) **) -1,7% -3,9% 1,1% 0,1% -6,8% -0,9% 0,5% -7,1%
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,8 5,8 -11,9 19,6 -19,7 5,9 -2,7 3,1
Periodens kassaflöde 10.9 76.1 -16.2 5.6 -26.2 2 -7.6 -26.2
 
Antal anställda vid utgången av perioden* 95,0 86,0 80,0 106,0 100,0 99,0 100,0 100,0
Varav kvinnor 12,0 10,0 8,0 14,0 14,0 14,0 13,0 13,0