Ersättning

Ersättningar till ledande befattningshavare

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 6 maj 2020 fastställdes att styrelsearvode ska uppgå till 1 570 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsen ordförande samt 190 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Faställdes vidare att arvode för kommittéarbete i revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt 80 000 kronor, varav 40 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga två ledamöter, samt att ersättning för kommittéarbete i ersättningsutskottet ska utgå med sammanlagt 40 000 kronor, fördelat på 20 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade incitamentsprogram (LTI) och pensionsavsättning.

Den sammanlagda ersättningen ska baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig, väl avvägd och inte löneledande samt bidra till god etik och företagskultur. Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde, vara individuell och omprövas normalt kalenderårsvis.

Ledande befattningshavare kan även beviljas sedvanliga icke-mo- netära förmåner men dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst tre år. LTI-program ska vara baserade på aktier eller aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsiktiga incita- ment kopplade till Edgewares utveckling. Varje aktiebaserat LTI ska förutsätta godkännande av aktieägarna innan implementering.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och utgöra 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på överskjutande belopp. Styrelsen har rätt att från- gå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen. Se not 12 i årsredovisning 2019 för arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019.

Pensioner för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare följer samma riktlinjer som för övrig anställd personal. För avsatta belopp för pensioner eller liknande förmåner, se not 12 i årsredovisning 2019.

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. För ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller för den anställde och arbetsgivaren en uppsägningstid om 1–3 månader. För arbetsgivaren gäller i majoriteten av fallen uppsägningstid enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd vilket innebär att den faktiska uppsägningstiden av ledande befattningshavare är längre än tre månader.

För verkställande direktören gäller att vid uppsägning från företagets sida erhåller verkställande direktören ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Förutom verkställande direktören har ingen anställd rätt till avgångsvederlag.