Edgeware introducerar visselblåsarfunktion

Edgeware tror på ett rättvist och öppet sätt att arbeta och göra affärer genom att anta högsta standard för professionalism, ärlighet, integritet och etik.

Därför har Edgeware antagit och fastställt en uppförandekod (Code of Conduct) som anger de principer och standarder som reglerar hur Edgeware och våra anställda arbetar och agerar som representanter för bolaget.

Vi ser allvarligt på en faktisk eller potentiell överträdelse av vår uppförandekod eller av lagen.

Våra medarbetares roll i att påpeka och lyfta fram sådana överträdelser är mycket viktig och bidrar positivt till att stärka bolaget.

En formell visselblåsarfunktion kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker, som till exempel:

  • Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Miljöbrott
  • Läckande av känslig information
  • Allvarliga tjänstefel

Om Du vill läsa mer eller har något som Du vill rapportera, kan Du göra detta på ett säkert och konfidentiellt sätt här