DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020 FÖR EDGEWARE

”Genom att utveckla nya produkter, starkt kundfokus och fortsatt effektiviseringsåtgärder har vi åter lönsamhet i kvartalet.” Karl Thedéen, VD Edgeware

TREDJE KVARTALET 2020:

 • Nettoomsättning 37,9 MSEK (43,1), en minskning med 12,0 procent.
 • Bruttoresultat 26,1 MSEK (28,8), motsvarande en bruttomarginal på 69,0 procent (66,9).
 • Rörelseresultat (EBIT) 2,1 MSEK (-3,6), motsvarande en rörelsemarginal på 5,6 procent (-8,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) rensat från omstruktureringskostnader och valutaeffekter 1,9 MSEK (-2,0).
 • Periodens resultat 2,4 MSEK (-2,4).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,9 MSEK (5,9).
 • Periodens kassaflöde -16,2 MSEK (2,0).

JANUARI-SEPTEMBER 2020:

 • Nettoomsättning 117,9 MSEK (126,9), en minskning med -7,1 procent.
 • Bruttoresultat 80,9 MSEK (85,6), motsvarande en bruttomarginal på 68,6 procent (67,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) -15,5 MSEK (-25,6), motsvarande en rörelsemarginal på -13,2 procent (-20,3).
 • Rörelseresultat (EBIT) rensat från omstruktureringskostnader och valutaeffekter -12,5 MSEK (-22,2).
 • Periodens resultat -16,2 MSEK (-18,4).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,8 MSEK (5,9).
 • Periodens kassaflöde 70,7 MSEK (-18,6), i vilken det ingår försäljning av korträntefonden med 75,0 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET:

 • Edgeware StreamPilot i liveproduktion hos norska TV 2 Sumo.
 • A1 använder Edgewares StreamBuilder och OTT-CDN för att erbjuda TV på flera uppspelningsenheter.
 • Edgeware möjliggör 5G-optimering med molnbaserad elastisk CDN-teknik.

 

VD:s KOMMENTARER

Edgeware har under de senaste två åren genomgått stora förändringar med fokus på nya produkter, delvis nya kundsegment samt reducerade kostnader. Tack vare dessa åtgärder har vi under året kunnat visa att vårt nya produkterbjudande mottagits väl av våra kunder och vi kan idag också rapportera ett positivt rörelseresultat på 2 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Vår omsättning fortsätter dock att påverkas negativt av Coronapandemin som har resulterat i färre stora sportevenemang och en ökad försiktighet när det gäller nya investeringar på alla marknader. Omsättningen för årets tredje kvartal blev 38 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 43 miljoner för motsvarande kvartal föregående år. Det är dock glädjande att se att våra återkommande intäkter för kvartalet blev 16 miljoner kronor vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Vår omsättning i EMEA var oförändrat 29 miljoner kronor. Det var framförallt ett antal moderniseringsprojekt som bidrog till kvartalets omsättning och det var glädjande att se att olika sportevenemang nu återigen har börjat att genomföras i Europa även om det fortfarande är långt från förra årets nivå. I APAC, där vi bedriver affärsutveckling och över tid ser affärsmöjligheter, minskade omsättningen till 4 miljoner kronor till viss del fortsatt påverkat av Coronapandemin. I Americas har vi ett stort beroende av en enskild kund vilket resulterar i kraftiga svängningar mellan kvartalen. I det tredje kvartalet stannade omsättningen i regionen på 5 miljoner kronor.

Kvartalets bruttomarginal blev nästan 70 procent tack vare goda underliggande produktmarginaler samt en förbättrad tjänstemarginal. Vi har också minskat våra rörelsekostnader rensat för engångseffekter med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kassaflödet var -16 miljoner och vår nettokassan 136 miljoner kronor vid kvartalets utgång.

Våra nya produkter har fortsatt att vinna ny mark. I kvartalet har vi adderat nya kanaler och ny trafik till den SaaS-baserade StreamPilot-lösning som vi har levererat till norska TV2 Sumo. A1 Telekom Austria Group använder StreamBuilder och vår OTT-CDN lösning for att kunna erbjuda OTT-TV på flera uppspelningsenheter via sin nya innehålls- och streamingplattform A1 Xplore TV. Vi har också lanserat molnbaserade elastiska CDN- och StreamPilot-lösningar som mobiloperatörerna kan utnyttja för att leverera kvalitetsoptimerade videostreamingtjänster på sina 5g-nät.

Under kvartalet genomförde Edgeware även en marknadsundersökning tillsammans med en ledande industrianalytiker, Dan Rayburn. En viktig slutsats var att det finns ett stort behov av att kunna övervaka CDN-näten och videokvaliteten hos slutanvändaren i realtid, både i enskilda och multipla CDN-nät. Detta är exakt vad som möjliggörs genom vår produkt StreamPilot som allt fler potentiella kunder visar intresse för. Vi genomför nu också ett flertal tester tillsammans med ett antal av dessa.

Sammanfattningsvis är vår marknad fortfarande negativt påverkad av Coronapandemin men det sker fortfarande en utbyggnad av CDN-nätens kapacitet och investeringar för att modernisera näten. Våra nya produkter har tagits emot positivt av marknaden och det är på det hela taget mycket tillfredsställande att se att vårt förändringsarbete har resulterat i ett positivt rörelseresultat för det tredje kvartalet.

Karl Thedéen
VD Edgeware