DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020 FÖR EDGEWARE

”Corona pandemin kommer att påverka vårt resultat negativt under året. Vi har dock en tydlig strategi och våra kunder har investeringsbehov vilket gör att vi ser goda möjligheter att komma ur denna tid som ett starkare bolag.” Karl Thedéen, VD Edgeware

FÖRSTA KVARTALET 2020:

 • Nettoomsättning 41,4 MSEK (53,0), en minskning med -22,0 procent.
 • Bruttoresultat 28,6 MSEK (38,7), motsvarande en bruttomarginal på 69,0 procent (73,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) -5,7 MSEK (-0,7), motsvarande en rörelsemarginal på -13,8 procent (-1,4).
 • Periodens resultat -6,9 MSEK (0,4).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,8 MSEK (18,2).
 • Periodens kassaflöde 10,9 MSEK (5,6).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET:

 • Corona pandemin påverkade hela samhället och världsekonomin med arbete hemifrån och inställda kundmöten samt inställda event såsom sportevenemang som är av betydelse för Edgewares affär. Omsättningen i APAC minskade till följd av Corona pandemin med uteblivna produktorders.
 • Edgeware adderar en autopilot-funktion som möjliggör en automatiserad kvalitetsoptimering till sin Streampilot-plattform för multi-CDN-kontroll.
 • Den viktiga branschmässan NAB som skulle hållas i Las Vegas i mitten av april ställdes in.

VD:s KOMMENTARER
Utbrottet av Corona pandemin har under de senaste månaderna dramatiskt ändrat hur vi lever våra liv och förutsättningarna för att bedriva verksamhet. På Edgeware arbetar nu de flesta hemifrån och tack vare redan inarbetade moderna arbetssätt så är effektiviteten fortsatt god. Vi fortsätter att utveckla nya produkter, vi levererar tjänster och produkter till våra existerande kunder som vanligt och vi använder nya sätt att nå nya kunder när karantänsregler gör det omöjligt att träffas fysiskt. Vi har dock sett en påverkan på vår omsättning i första kvartalet. Kina och Hong Kong var de första länderna som drabbades och som tillämpade strikta karantänsregler. I dessa länder har det i kvartalet i stort sett varit omöjligt att göra nya affärer även om tjänsteaffären har fortsatt att genera intäkter. Detta återspeglar sig i första kvartalets låga omsättning i APAC. I Europa har några av våra nya kunder påverkas negativt av fallande annonsintäkter som en följd av lägre affärsaktivitet generellt i samhället. Vi har också sett att inställda sportevenemang, som till exempel EM i fotboll och OS i Tokyo, påverkar vår affär negativt då en del nätinvesteringar styrs av de toppar i nätkapacitet som genereras vid stora sportevenemang.

Vi räknar med att pandemin kommer att fortsätta att påverka oss på kort till medellång sikt. Det är ännu för tidigt att se slutet på pandemin och hur påverkan kommer vara på längre sikt. Samtidigt så finns det några positiva tecken, Kina och Hong Kong har nu börjat lätta på sina restriktioner och vår förhoppning är att vi återigen kan börja bearbeta de affärsmöjligheter vi ser där. Traditionella teleoperatörer, som är en stor del av vår kundbas, har generellt sett påverkats mindre av pandemin. TV-affären blir ännu viktigare i deras erbjudanden i en värld där social distansering för närvarande är den nya normen.

Med en tydlig ambition att sänka våra kostnader fortsätter vi att exekvera på vår plan mot en strategi som i allra högsta grad är relevant:

 • vi skall växa våra återkommande support- och mjukvaruintäkter.
 • vi fokuserar på att vinna nya CDN-kunder främst utanför Västeuropa.
 • vi lanserar nya mjukvaruprodukter för att stärka erbjudandet mot nya kundgrupper som ”Broadcasters” och ”Content owners”.

Sammantaget blev omsättningen för det första kvartalet 41 miljoner kronor, vilket motsvarar en nedgång med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen i APAC påverkades som sagt kraftigt av Corona-epidemin effekter i Kina och Hong Kong. Av de skäl vi har redogjort för tidigare, är investeringsnivåerna hos de större kunderna i västra Europa fortfarande på en låg nivå men i första kvartalet fick vi en större tilläggsorder från en av dem. I EMEA var därför omsättningen avsevärt högre än motsvarande relativt svaga kvartal föregående år. I Latinamerika har vi få kunder och omsättningen kan fluktuera kraftigt mellan kvartalet. Första kvartalet föregående år var mycket starkt och omsättningen för det första kvartalet 2020 blev väsentligt lägre.

Våra återkommande supportintäkter ökade med 20 procent i kvartalet men de totala tjänsteintäkterna inklusive professionella tjänster var totalt sett på motsvarande nivå som jämförelsekvartalet. Vår bruttomarginal blev 69 procent och rörelseresultatet för det första kvartalet var -5,7 miljoner kronor. Givet marknadsutsikterna på kort sikt har vi fortsatt fokus på vårt kassaflöde samt våra rörelsekostnader som i kvartalet minskade med drygt 10 procent efter justeringar för valutaeffekter jämfört med första kvartalet föregående år. Kvartalets kassaflöde blev 10,9 miljoner kronor och vår nettokassa inklusive de kortfristiga placeringarna uppgick vid kvartalets slut till 152 miljoner kronor.

Under kvartalet har vi även adderat en ny funktion till vår produkt Streampilot. ”AutoPilot”, den ger programföretag och innehållsleverantörer, som levererar videoinnehåll över flera CDNer, möjlighet att kvalitetsoptimera distributionen helt automatiserat. Funktionen har utvecklats som en direkt följd av de kunddialoger och tester vi har haft kring Streampilot. Denna nya funktion har resulterat i nya kunddialoger som vi förväntar oss leder till fältprov med fler kunder när marknaden har normaliserats.

Starten på 2020 har onekligen varit dramatisk. Osäkerheten är stor på kort till medellång sikt men vi har en stark kassa, strikt kostnadskontroll, en tydlig plan, hängivna medarbetare och jobbar oförtröttligt vidare för att komma ur Corona pandemin som ett starkare bolag.

Karl Thedéen
VD Edgeware