Bolagsstyrningsstruktur

Edgeware AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som styrs av främst följande regelverk:

  • Den svenska aktiebolagslagen
  • NASDAQ Stockholms regler för emittenter
  • Edgewares egen bolagsordning samt
  • Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”)

Koden tillämpas på alla svenska företag med aktier noterade på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget är dock inte skyldigt att följa samtliga regler i Koden då Koden i sig ger utrymme för att avvika från reglerna, under förutsättning att alla sådana avvikelser och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt att anledningarna till avvikelser förklaras i bolagsstyrningsrapporten (den så kallade ”följ eller förklara”-principen).