Bolagsordning

Bolagsordning för Edgeware AB (publ), organisationsnummer 556691-7554, antagen på extra bolagsstämma den 28 november 2016.

1 § FIRMA

Bolagets firma är Edgeware AB (publ).

2 § SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremålet för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling och försäljning av elektroniksystem för nätverkstillämpningar och därmed förenlig verksamhet.

4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 SEK och till högst 2 000 000 SEK. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 och till högst 40 000 000.

5 § AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

6 § STYRELSE

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

7 § REVISOR

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

9 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA

En aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

10 § ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter;
 11. val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
 12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.