BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2019 FÖR EDGEWARE

”Vi fortsätter vår förändringsresa och visar i fjärde kvartalet att våra existerande kunder fortsatt investerar och att vi genererar stort intresse för våra nya produkter.” Karl Thedéen, VD Edgeware

FJÄRDE KVARTALET 2019:

 • Nettoomsättning 57,4 MSEK (79,0), en minskning med -27,3 procent.
 • Nettoomsättning 52,3 MSEK (79,0), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB, en minskning med -33,8 procent.
 • Bruttoresultat 39,5 MSEK (56,6), motsvarande en bruttomarginal på 68,8 procent (71,7).
 • Bruttoresultat 35,4 MSEK (56,6), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB motsvarande en bruttomarginal på 67,5 procent (71,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) 0,4 MSEK (14,6), motsvarande en rörelsemarginal på 0,7 procent (18,4).
 • Periodens resultat -6,1 MSEK (10,6).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,7 MSEK (20,7)
 • Periodens kassaflöde -7,6 MSEK (16,6).

JANUARI-DECEMBER 2019:

 • Nettoomsättning 184,4 MSEK (231,9), en minskning med -20,5 procent.
 • Nettoomsättning 168,8 MSEK (231,9), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB, en minskning med -27,2 procent.
 • Bruttoresultat 125,1 MSEK (160,2), motsvarande en bruttomarginal på 67,8 procent (69,1).
 • Bruttoresultat 111,7 MSEK (160,2), exkluderat nyförvärvade Cavena Image Products AB motsvarande en bruttomarginal på 66,2 procent (69,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) -25,2 MSEK (-9,1), motsvarande en rörelsemarginal på -13,7 procent (-3,9).
 • Periodens resultat -24,5 MSEK (-6,6).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,1 MSEK (11,6).
 • Periodens kassaflöde -26,2 (-4,9) Detta inkluderar kassaflödeseffekten hänförlig till förvärvet av Cavena Image Products AB om – 9,1 MSEK *.

VD:s KOMMENTARER

Omsättningen för det fjärde kvartalet blev 57 miljoner, vilket motsvarar en nedgång på 27 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den främsta orsaken till nedgången är den minskade CDN-affären i Västeuropa som vi har berättat om tidigare. Omsättningen i Asien och Latinamerika har däremot ökat i kvartalet, dock från relativt låga nivåer. Vår bruttomarginal blev 69 procent vilket sammantaget resulterade i ett positivt rörelseresultat på 0,4 miljoner kronor. Kvartalets kassaflöde blev -8 miljoner kronor, främst orsakat av den lägre faktureringen i tidigare kvartal, men vår kassa är fortsatt stark, 142 miljoner kronor.

Även om vi har en kraftig nedgång av vår CDN-affär i Västeuropa så hanterar IPTV-näten fortsatt stora trafikvolymer och affären är viktig för våra kunder. Bevis på detta är att alla våra stora CDN-kunder i Västeuropa har förnyat sina supportkontrakt under året och att samtliga, förutom en, har investerat i CDN-produkter från Edgeware under kvartalet. Vi för också diskussioner med dem om modernisering och nya investeringar för att kunna hantera TV-tjänster på flera skärmar. Vår utveckling och marknadsbearbetning av vår molnbaserade Streampilot-tjänst har fortsatt och vi har ett antal etablerade pilottester med kunder. Den positiva feedback vi får stärker oss i vår tro att vi har ett starkt erbjudande som kan resultera i beställningar av vår molntjänst Streampilot under 2020. Under kvartalet annonserade vi även vårt sälj- och tekniksamarbete med ENENSYS Technologies för att på ett bättre sätt adressera kabeloperatörer, framförallt i Latinamerika.

För helåret landade omsättningen på 184 miljoner kronor vilket kan jämföras med 232 för föregående år. Bruttomarginalen var dock i linje med föregående år, 68 procent. Årets rörelseresultat blev -25 miljoner kronor, vilket inkluderar 5 miljoner i omstruktureringskostnader. Kassaflödet var -26 miljoner kronor varav 9 miljoner relaterar till förvärvet av Cavena Image Products AB. Trots ett negativt resultat och kassaflöde har vi en fortsatt stark kassa om 142 MSEK och inga räntebärande skulder.

Orsaken till årets rörelseförlust är den förändring som sker på den västeuropeiska marknaden i och med omsvängningen från IPTV till ”Over the Top TV” (OTT), dvs TV-tjänster på flera typer av skärmar, samt att våra kunder inte längre har ett ökande antal IPTV-abonnenter. Effekten har blivit att våra stora kunder i Europa har minskat sina inköp av CDN-produkter för IPTV. Med avstamp i den här marknadsförändringen har vi startat vår förändringsresa där vi ställer om bolaget från en hårdvarucentrisk affär till en mera tjänste- och mjukvarubaserad affär med en ökande andel återkommande intäkter. Vår strategi är tredelad;

 • Vi skall växa våra återkommande support- och mjukvaruintäkter.
 • Vi fokuserar på att vinna nya CDN-kunder främst utanför Västeuropa.
 • Vi lanserar nya mjukvaruprodukter för att stärka erbjudandet mot nya kundgrupper som ”Broadcasters” och ”Content owners”.

Under året har vi därför förvärvat Cavena och styrt om vår produktutveckling till nya moln- och mjukvarubaserade tjänster och produkter, som till exempel den under året lanserade molntjänsten för CDN kontroll, Streampilot. Vi har även fortsatt att effektivisera verksamheten, förändrat ledningsgruppen och skapat en tätare dialog mellan kunder och produktutveckling. Genom innovativ produktutveckling och en framgångsrik integration av förvärvade Cavena har vi stärkt och breddat vårt erbjudande och vunnit nya kunder. Det är också glädjande att se att vår tjänsteaffär under 2019 har vuxit med nästan 25 procent till 70 miljoner kronor.

För att bättre spegla den förändring verksamheten nu befinner sig i har vi även justerat våra finansiella mål. Vi har ett nytt mål att öka våra återkommande intäkter med 15 procent per år. Det långsiktiga lönsamhetsmålet sänks till 10 procent EBIT-marginal. De två närmaste åren kommer vi att behöva fortsätta att investera i produkt- och marknadsutveckling. Därför är vårt kortsiktiga lönsamhetsmål för de närmaste två åren att årligen förbättra rörelseresultatet.

Sammanfattningsvis har det här varit ett tufft år med många förändringar för oss på Edgeware. Vi har dock noggrant analyserat orsakerna och har justerat vår strategi och våra investeringar därefter. Vi har påbörjat vår förändringsresa och med en stark kassa och många intressanta kunddialoger i ryggen fortsätter vi att exekvera på vår plan och ser med fram emot det nya decenniet. Vi går dock in i 2020 med förväntningar om fortsatt låga affärsvolymer från våra största västeuropeiska kunder och vi ser fortsatta svängningar i omsättningen mellan kvartalen under den tid vi bygger vår nya affär.

Karl Thedéen
VD Edgeware

Kontakt:

Annika Norin, CFO

Tel: +46708856774
E-mail: annika.norin@edgeware.tv

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 07:30 CET.