Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2013.

    Förändring i antal aktier Antal aktier efter transaktionen Aktiekapital
Tidpunkt Händelse     Förändring Totalt
2013-01-01 649 1711) 649 171,00
2016-07-14 Nyemission 5002) 649 671 500,00 649 671,00
2016-07-14 Kvittningsemission 30 2213) 679 892 30 221,00 679 892,00
2016-07-14 Aktieteckning på grund av teckningsoptioner 7 6794) 687 571 7 679,00 687 571,00
2016-07-14 Nyemission 1 0002) 688 571 1 000,00 688 571,00
2016-11-23 Nyemission 2662) 688 837 266,00 688 837,00
2016-11-23 Uppdelning av aktier 13 087 903 13 776 740 688 837,00
2016-12-09 Aktieomvandlingen  – 13 776 740 688 837,00
2016-12-09 Fondemission 11 093 855 24 870 595 554 692,75 1 243 529,75
2016-12-13 Nyemission 5 172 413 30 043 008 258 620,65 1 502 150,40

(1) Per den 1 januari 2013 hade Bolaget emitterat totalt 649 171 aktier fördelat på sju serier.
(2) Nyemission av stamaktier av serie B.
(3) Nyemission av preferensaktier av serie P6.
(4) Aktieteckning på grund av teckningsoptioner av preferensaktier av serie P7.